معرفی

مشخصات فردی

مهران نصرتی

نام - نام خانوادگی : مهران   نصرتی

پست الکترونیکی : nosrati@haurasht.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : دامپروری
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : گیلان

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : علوم دامی ـ ژنتیک و اصلاح نژاد دام
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : تبریز

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : علوم دامی ـ ژنتیک و اصلاح نژاد دام(درحال تحصیل)
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : ساری(درحال تحصیل)

سوابق اجرایی

الف) کارشناس آموزشی دانشگاه گیلان از سال 1372 تا سال 1375

ب)  مدیر مزرعه آموزشی ـ تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت از سال 1379 الی 1382

ج) مدیر گروه تولیدات دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت از سال 1380 الی 1382

د) مدیر حراست دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت از سال 1382 الی 1390

هـ)رئیس اداره تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت از سال 1390 تا 1393

 و) عضو شورای پژوهشی دانشکده کشاورزی واحد رشت از سال 84 لغایت 88 و مجدداٌ از سال 92 تاکنون

ز) مسئول اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات ستاد هماهنگی دانشگاه های آزاد اسلامی استان گیلان و منطقه 17 سابق از سال 92 تاکنون.عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : علوم دامی

محل خدمت : دانشکده کشاورزی

مرتبه علمی : مربی

پایه : 16

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیات علمی

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1378/7/1

مهران نصرتی
مهران نصرتی

محل خدمت :
    دانشکده کشاورزی
مرتبه علمی :
    مربی
^